პირველი პანელური დისკუსია: როგორ შეუძლიათ პოლიტიკურ პარტიებს გაზარდონ გენდერული თანასწორობა ადგილობრივ და ცენტრალურ დონეზე.

დისკუსიაში განხილული იქნა პოლიტიკური პარტიების შესაძლებლობები გენდერული თანასწორობის გაზრდისა და პარტიებში ქალი პოლიტიკური ლიდერების წახალისების საქმეში. დისკუსია შეეხება პოლიტიკური პარტიების ადგილობრივ და რეგიონალურ დონეებს, მომავალი ადგილობრივი არჩევნების კონტექსტში. დისკუსიაზე წარმოდგენილი მოსაზრებები ასევე მნიშვნელოვანია პოლიტიკური პარტიების განვითარების ცენტრალური დონისთვის.