ქართულ-ჩინური ეკონომიკური თანამშრომლობა დინამიკური პროცესია, რომლის შესაძლებლობები ფაქტობრივად უსაზღვროა. თუმცა, ხასიათდება მნიშვნელოვანი გამოწვევებით, არა იმდენად ეკონომიკურ, რამდენადაც გეოპოლიტიკურ კონტექსტში, რომელსაც ბოლო პერიოდში კორონომიკური გამოცდაც ერთვის თან.