პროექტი ითვალისწინებდა ეკონომიკის სამინისტროს ტურიზმის დეპარტამენტის დახმარებას მისიის, ხედვის, სტრუქტურის, დებულების და სამუშაოთა აღწერილობის ჩამოსაყალიბებლად.