საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების მაღალი რანგის საჯარო მოხელეებთან ინტერვიუების ორგანიზება.
არსებული დოკუმენტების ანალიზი და მიმოხილვა.
საქართველოს საჯარო სექტორში ჩატარებული და მიმდინარე რეფორმების შეფასება. შეფასების ყურადღების ცენტრში მოიქცევა:
•    სახელმწიფო მმართველობის რეფორმა;
•    საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმა;
•    სახელმწიფო და მუნიციპალური სერვისების შეთავაზება მოქალაქეებსა და ბიზნესისთვის;
•    ელექტრონული მთავრობის პლატფორმა და მისი სერვისები, როგორც რეფორმების ძირითადი მამოძრავებელი ძალა.

პროექტი სრულდება ჩეხეთის რესპუბლიკის საგარეაო საქმეთა სამინისტროს ფინანსური დახმარებით.