პროექტი მიზნად ისახავდა შავი ზღვის რეგიონში კონფლიქტის მოგვარების მცდელობის გაუმჯობესებას მკაფიოდ განსაზღვრული ევროპული მიდგომისა და ალტერნატიული პერსპექტივების  და ასევე სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეების მიდგომების გამოყენებით. პროექტი ითვალისწინებს ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებზე მომუშავე ეროვნულ ექსპერტთა საბჭოს ჩამოყალიბება.

პროექტის სამიზე აუტოტორიას წარმოადგენდნენ მედიისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები.