იხილეთ მეტი: https://www.interpressnews.ge/ka/article/741146-zurab-batiashvili-soledari-samxedro-tvalsazrisit-gadamcqveti-ar-aris-tumca-rusets-unda-patara-carmateba-mainc-achvenon-naxevari-clis-ganmavlobashi-axali-araperi-daukavebiat-pirikit-ukan-daxeva-ucevdat