სათაური ენა სფერო წელი

Имам Шамиль и Национально-Освободительная Борьба Горцев Северо-Восточного Кавказа в Сообщениях Французских Консулов из Тифлиса

  • ავტორი: გიორგი მამულია
  • გამომცემელი: საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი
  • ტიპი: პუბლიკაცია
  • გვერდი: 363
რუსული სხვა 2022

ქართველ და ჩრდილოეთ კავკასიელ მკითხველს ვთავაზობთ ერთ წიგნად გამოცემულ დოკუმენტთა კრებულს, სადაც თავმოყრილია აქამდე სრულიად უცნობი მასალა XIX საუკუნეში ჩრდილოეთ კავკასიის ხალხთა მიმართ რუსეთის იმპერიის მიერ გატარებული დაპყრობითი კოლონიალური პოლიტიკის შესახებ, მოძიებული საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს არქივში. პარიზში მომუშავე ქართველმა ისტორიკოსმა გიორგი მამულიამ ფრანგულიდან რუსულად თარგმნა  XIX საუკუნის 20-იანი წლებიდან თბილისში აკრედიტებულ საფრანგეთის კონსულთა პოლიტიკური ანგარიშები, რომლებიც შეიცავენ უნიკალურ ცნობებს შამილის ხელმძღვანელობით მიმდინარე კავკასიის მთიელთა ეროვნულ-განმათავისუფლებელი ბრძოლის შესახებ. ეს დოკუმენტები ქრონოლოგიურად მოიცავს 1839-1859 წლების პერიოდს და უმთავრესად ახალ შუქს ჰფენს იმ მოვლენებს, რომლებსაც კავკასიელი მკვლევრები დღემდე, ძირითადად, ტენდენციური რუსული ისტორიული მასალებიდან იცნობდნენ.

Предлагаем грузинским и северокавказским читателям объединенный в одну книгу сборник документов, содержащий до сих пор совершенно неизвестный материал из архива министерства иностранных дел Франции, относительно захватнической колониальной политики, проводимой в XIX веке Российской империей в отношении народов Восточного Северного Кавказа. Работающий в Париже грузинский историк Георгий Мамулиа перевел с французского на русский язык политические отчеты французских консулов, аккредитованных в Тифлисе с 20-х гг. XIX века. Упомянутые отчеты, хронологически охватывающие события 1839-1859 гг., зачастую содержат уникальные сведения о национально-освободительной борьбе горцев, развивающейся на Северном Кавказе под предводительством имама Шамиля. В них, в значительной степени, освещаются новым светом события, до сих пор, в основном, известные кавказским исследователям из русских, нередко носящих печать тенденциозности материалов.